STORNO PODMÍNKY

Rezervační podmínky
Objednávku ubytování a stravování je možné provádět osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem.
Objednávka je považována za závaznou až po potvrzení provozovatelem a následném zaplacení zálohy klientem na účet pod přiděleným VS nebo v hotovosti.
Platební karty nejsou akceptovány.
Cenu nebo doplatek ceny + rekreační poplatek městu je nutné zaplatit neprodleně
při příjezdu na objednaný pobyt do penzionu. Výše zálohy je 50% z celkové ceny pobytu dle platného ceníku, pokud není s provozovatelem domluveno jinak.
Storno podmínky
I.
Klient je oprávněný odstoupit od objednávky pobytu u provozovatele před stanoveným začátkem pobytu. Odstoupení od objednávky pobytu je nutné
provozovateli oznámit písemně, telefonicky, emailem . Za okamžik odstoupení se považuje den doručení písemného oznámení o odstoupení od objednávky pobytu na adresu provozovatele.
II.
Při zrušení rezervace od data, kdy rezervace byla hostem zadána do 48 hodin před předpokládaným začátkem začátkem čerpání služeb (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 2 dny před datem příjezdu) si penzion neúčtuje storno poplatek.
 
III.
Při zrušení rezervace 24 až 48 hodin před předpokládaným začátkem začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 1 den před datem příjezdu) je penzion oprávněn si účtovat storno poplatek ve výši 50% z objednaných služeb dle potvrzené objednávky.
Při zrušení rezervace 24 hodin a méně před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky (tzn. mezi 14:00 hodin předcházejícího dne až začátkem rezervovaných služeb) je penzion oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky.
IV.
Storno poplatky nebudou klientovi účtovány při všeobecně uznávaných důvodech  k odstoupení od objednávky pobytu, které jsou:
·         živelné katastrofy, havárie apod;
·         hospitalizace v nemocnici nebo vážné onemocnění klienta
V.
Všechny tyto skutečnosti musí klient sám doložit příslušnými doklady
(např.: lékařské potvrzení o pracovní neschopnosti nebo potvrzení o pobytu
v nemocnici případě hospitalizace, apod.) nejpozději do 5 kalendářních dní
od výskytu objektivního důvodu a to přímo na adresu provozovatele.